නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන තෙක් මැතිවරණ කොමසාරිස්ට සන්ධාන මහ ලෙකම් සුසිල් පමණයි.

untitled

නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන තෙක් මැතිවණ කොමසාරිස්වරයා විසින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම්වරයා ලෙස පිලිගනු ලබන්නේ සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත මහතා බව වාසුදේව නානායත්තාර මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: